Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

कुन काेठामा के काम हुन्छ ?

कुन कोठामा के ?

कोठा नं.

कुन कोठामा के ?

कुन तल्लामा रहेको

कैफियत

प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कक्ष

दोस्रो तल्ला

 

बैठक कक्ष

 

विश्राम कक्ष

 

प्रशासकीय अधिकृतको कक्ष

 

स्थानीय प्रशासन शाखा

पहिलो तल्ला

 

प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष

 

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कक्ष

 

अर्थिक प्रशासन शाखा

 

जिन्सी तथा अभिलेख व्यवस्थापन शाखा

 

१०

ईजलाश

 

११

मुद्दा शाखा

 

१२

नयाँ नागरिकता शाखा

भुईं तल्ला

 

१३

प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्ष

 

१४

प्रतिलिपि नागरिकता तथा  कम्प्युटर शाखा

 

१५

राहदानी शाखा

 

१६

प्रभु बैंकको काउन्टर

 

१७

महिला सहायता कक्ष

 

१८

राष्ट्रिय परिचय पत्र शाखा

 

१९

अप्रवासी श्रोत केन्द्र

 

२०

दर्ता चलानी तथा सोधपुछ

 

२२

चमेना गृह

 

२३

DEOC