Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

सम्पर्क

*


जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

ठेगाना :

फोन नं : 035-420133

फ्याक्स : 035-420133

इमेल : cdoudayapur@gmail.com, अभिलेख प्रयोजनका लागि: udpavilekh@gmail.com

Facebook : https://www.facebook.com/cdoudayapur/

मातहतका कार्यालयहरु