Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

प्रदेश सरकार प्रदेश नं १ ले संवत् २०७६ साल बैशाख १ गतेदेखि २०७६ साल चैत्र मसान्तसम्म सबै सरकारी कार्यालयहरुलाई दिइएको सार्वजनिक विदाको सूचना