Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५ (३) र नियमावली २०६५ को नियम ३ बमोजिम स्वत:प्रकाशन गर्नुपर्ने विवरणहरु