Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

जिल्ला प्रशासन कार्यालय, उदयपुर

Visit Nepal 2020 - Ministry of Home Affairs

प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरुकाे नामावली


सि न

पद

नाम थर

अवधी

का मु प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जगन्नाथ भक्त श्रेष्ठ

२०२६ देखि २०२७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री मोहन राज नेपाली

२०२७ देखि २०२८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रामकृष्ण श्रेष्ठ

२०२८ देखि २०२९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रघुवरमान श्रेष्ठ

२०२९ देखि २०३१-०४-११

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री शरद कुमार भट्टराई

२०३१-०५-२५ देखि २०३४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री नारायणप्रसाद ओझा

२०३४ देखि २०३५-०४-०५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री किरण कुमार शर्मा

२०३५-०४-३० देखि २०३६-०६-३०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रामजी प्रसाद कोइराला

२०३६-०७-१२ देखि २०३८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री किरण कुमार शर्मा

२०३८ देखि २०३९-०२-०४

१०

का मु प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री राम प्रसाद खतिवडा

२०३९-०२-०५ देखि २०३९-०७-०३

११

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री वलराम शर्मा

२०३९-०७-०४ देखि २०४०-११-०५

१२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री सुशिलकान्त झा

२०४०-११-२२ देखि २०४५-०१-१७

१३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री शिव प्रसाद शर्मा

२०४५-०१-३० देखि २०४६-०३-०२

१४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री धन बहादुर मानन्धर

२०४६-०३-२७ देखि २०४६-०४-११

१५

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री नविन कुमार घिमिरे

२०४६-०४-११ देखि २०४७-०५-१२

१६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री केशव प्रसाद पौडेल

२०४७-०५-१५ देखि २०४८-०७-२५

१७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री इश्वर नारायण पाण्डेय

२०४८-०८-०४ देखि २०४९-०७-२४

१८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री राम प्रसाद शर्मा

२०४९-०९-२० देखि २०५१-११-०५

१९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रामेश्वर प्रसाद घिमिरे

२०५१-११-११ देखि २०५२-१०-१५

२०

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री शरदचन्द्र पौडेल

२०५२-१०-१८ देखि २०५३-१०-२४

२१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री माधव प्रसाद ओझा

२०५३-११-२२ देखी २०५३-१२-२५

२२

का मु प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री हरिहर दाहाल

२०५३-१२-२६ देखी २०५३-१२-३०

२३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जय नारायण नेपाल

२०५४-०१-०२ देखी २०५४-०७-२२

२४

का मु प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री डोलेन्द्र सापकोटा

२०५४-०७-२३ देखि २०५४-०८-१३

२५

का मु प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री दिनानाथ दाहाल

२०५४-०८-१३ देखि २०५४-१०-०१

२६

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री माथुर प्रसाद यादव

२०५४-१०-०२ देखि २०५५-०३-२१

२७

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री भुवनेश्वर जोशी

२०५५-०३-२२ देखि २०५५-०६-०१

२८

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री ओम प्रसाद गौतम

२०५५-०६-०७ देखि २०५६-०८-१३

२९

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री देव नारायण यादव

२०५६-०८-१६ देखि २०५८-०३-२४

३०

का मु प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री गिरीधारी ढकाल

२०५८-०४-०४ देखि २०५८-०९-२९

३१

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री सीताराम पोखरेल

२०५८-१०-०१ देखि २०६२-०२-०३

३२

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री जीवन प्रसाद ओली

२०६२-०२-११ देखि २०६३-०२-०५

३३

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री डुल्लुराज बस्नेत

२०६३-०२-०८ देखि २०६५-०७-०४

३४

प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री मधुसुदन बुर्लाकोटी

२०६५-०७-०८ देखि २०६६-१२-१०

३५

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री बसन्तकुमार उपाध्याय

२०६६-१२-११ देखि २०६७-०७-२८

३६

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री कुमार श्रेष्ठ

२०६७-०७-२९ देखि २०६८-०२-२७

३७

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री बीर बहादुर राई

२०६८-०२-३० देखि २०६८-१०-२९

३८

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री दिनेश भट्टराई

२०६८-११-११ देखि २०६९-०९-०३

३९

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री प्रेम बहादुर खापुङ

२०६९-०९-१८ देखि २०६९-१२-३१

४०

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री राजकुमार श्रेष्ठ

२०७०-०१-१२ देखि २०७१-०२-२९

४१

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री रामप्रसाद थपलिया

२०७१-०२-३० देखि २०७१-१२-०४

४२

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री कृष्णचन्द्र घिमिरे

२०७१-१२-१२ देखि २०७३-०९-०७

४३

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री काली प्रसाद पराजुली

२०७३-०९-१३ देखि २०७४-०४-२४

४४

रा प प्रथम प्रमुख जिल्ला अधिकारी

श्री चन्द्र मान श्रेष्ठ

२०७४-०५-१९ देखि २०७४-०८-१४

४५ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री प्रदीपराज कणेल

२०७४-०८-१६ देखि २०७४-१०-०४

४६ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री विष्णु कुमार कार्की

२०७४-१२-१५ देखि २०७६-०२-२२

४७ प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्री ध्रुव बहादुर खड्का २०७६-०२-२२ देखि हालसम्म